Spelreglement Braive

Artikel 1 Toepasselijkheid

Dit reglement is van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Stichting braive (de Organisator) en personen die deelnemen aan de incidentele loterij Braive Loterij (de Deelnemers).

Artikel 2 Vergunning

Aan de Organisator is op 16-01-2024 een incidentele kansspelvergunning verleend voor het organiseren van de Braive Loterij door de gemeente Leiden onder kenmerk Z/23/3595851.

Artikel 3 Identiteit van de begunstigde

De Braive Loterij wordt georganiseerd door:

Stichting BraveBrains

Tweede jan vd Heijdenstraat 15-3

1073 EN, Amsterdam

KvK-nummer: 80680062

Loten zijn vrijgesteld van BTW.

De netto-opbrengst van de Braive Loterij komt ten goede aan Stichting BraveBrains.

Stichting BraveBrains maakt voor het organiseren van Braive Loterij gebruik van de diensten van Venki B.V. (venki), een dochteronderneming van Nederlandse Loterij B.V. Venki is een crowdfundingdienstverlener die partijen in staat stelt om een incidentele loterij te organiseren waardoor die partij geld kan ophalen voor een goed doel. venki is zelf geen organisator van een incidentele loterij of enig ander door de kansspelautoriteit vergund kansspel.

Artikel 4 Aantal loten en lotprijs

Gedurende de periode van 27-11-2023 tot en met 27-05-2024 worden er maximaal 3600 loten verkocht voor € 2,00 per lot. Een Deelnemer mag maximaal 50 loten kopen.

Artikel 5 Deelname

 1. Loten kunnen uitsluitend worden gekocht op venki.nl
 2. De Deelnemer dient bij het kopen van een lot de volgende gegevens in te vullen:
  • voornaam;
  • achternaam;
  • e-mailadres;
  • geboortedatum; en
  • het aantal loten dat een Deelnemer wenst te kopen.
 3. Aan de Braive Loterij kan uitsluitend worden deelgenomen langs elektronische weg. Betaling vindt uitsluitend plaats langs elektronische weg en is mogelijk via iDEAL.
 4. Na volledige betaling wordt aan de deelnemer een e-mailbericht verstuurd met daarin het lotnummer of de lotnummers waarmee de Deelnemer deelneemt aan de Braive Loterij.
 5. Deelname aan de Braive Loterij geschiedt uitsluitend op basis van de gegevens in de door Organisator gebruikte registratie- en administratiesystemen.

Artikel 6 Prijzenpakket

 1. Het prijzenpakket bestaat uit:
   2x The School of Life eendaags leiderschapsprogramma De beste perfectionist t.w.v. € 550,-
   10x tickets voor The School of Life online collegereeks Leer jezelf kennen t.w.v. € 195,-
 2. De trekking vindt plaats in week 22 (28-05-24 t/m 31-05-24) en de prijzen worden getrokken uit alle op het moment van de trekking verkochte loten.
 3. Per lotnummer kan maximaal één prijs worden gewonnen.

Artikel 7 Bekendmaking van de winnende lotnummers

 1. De Organisator maakt de winnende lotnummers van de Braive Loterij bekend door middel van publicatie van de trekkingsuitslag ophttps://venki.nl/trekkingsuitslagen/
 2. De bekendmaking van de winnaars gebeurt zo spoedig mogelijk nadat de trekking heeft plaatsgevonden.
 3. Aanwijzing van de winnaars vindt plaats te Leiden op de trekkingsdatum door de trekkingscommissie, nadat de trekking is verricht door het gecertificeerde trekkingsystreem van Lotify, onder toezicht en registratie van een notaris.
 4. Aan gepubliceerde, van de door de notaris geregistreerde afwijkende, uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. Deelnemers hebben de mogelijkheid om bij de trekking aanwezig te zijn, mits zij dit minimaal 5 dagen van tevoren hebben aangegeven.

Artikel 8 Verkrijgen en afhandeling van een prijs

De winnaars van de prijzen ontvangen een persoonlijk bericht over de wijze van afhandeling/uitbetaling van de prijs en geschiedt op basis van de door Deelnemer ingevulde gegevens (zie Artikel 5).

Artikel 9 Minimumleeftijd

 1. Deelnemers aan de Braive Loterij dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.
 2. Aan een minderjarige Deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de Braive Loterij heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Niet of niet tijdige kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing heeft geen enkele invloed op de trekking van de loten en de toewijzing van de prijzen. Organisator is niet aansprakelijk in het geval de kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing de deelnemer niet of te laat heeft bereikt.
 2. Het risico van een niet tijdige of onvolledige betaling van de verschuldigde inleg voor het (de) desbetreffende loterij(en) berust bij de Deelnemer.
 3. Organisator is niet aansprakelijk voor vertraging of fouten in de geautomatiseerde verwerking van (uit)betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen ingeschakeld door de Deelnemers.
 4. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beperkingen die aan deelname langs direct elektronische weg gesteld kunnen worden ten gevolge van de algemene voorwaarden of andersoortige bepalingen van partijen waarvan de deelnemer voor zijn deelname langs direct elektronische weg afhankelijk is, en welke door de deelnemer zelf zijn ingeschakeld.
 5. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitreiking van prijzen in natura.
 6. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Organisator niet aansprakelijk.
 7. Organisator is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van Organisator is -zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-, die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert, als ook, voor zover hierin nog niet begrepen, oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand, natuurrampen en ernstige storingen in de zaken van de Organisator of de door haar ingeschakelde personen of bedrijven.

Artikel 11 Klachten

Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan Organisator viavragen@venki.nl

Artikel 12 Algemene bepalingen

 1. Over de gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd. Organisator neemt, indien van toepassing, de kansspelbelasting voor haar rekening en draagt zorg voor tijdige aangifte en afdracht daarvan.
 2. Prijzen worden uitsluitend toegekend aan de winnaar en zijn niet overdraagbaar en inwisselbaar voor geld.
 3. Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na verloop van één jaar, aan te vangen op de dag na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.
 4. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van de site venki.nl, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Venki B.V. of Organisator, dan wel hebben Venki B.V of Organisator de licentie deze te gebruiken.
 5. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 6. Op de Braive Loterij is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de Braive Loterij voortvloeien worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te ’s Gravenhage.
 7. Kansspelen zijn vrijgesteld van BTW. Hieronder vallen ook de loterijen.